Проста и сложна лихва, ГЛП и ГПР

Какво е проста и сложна лихва?

Дефиниция: Лихвa е сумата, която заемодателите начисляват на кредитополучателите, и представлява процент от главницата (сумата взета назаем). Лихва също така е сумата, която се получава върху депозити. Съществуват два основни вида лихва, проста и сложна лихва.

Проста и сложна лихва

Какво представлява лихвата?

Основният лихвен процент (ОЛП) се определя от централните банки на отделните държави. Това е лихвата, която търговските банки трябва да плащат, за да вземат пари назаем от централната банка и съответно лихвата, която получават, за да държат пари на депозит при централната банка.

Обикновено, централните банки променят основния лихвен процент, в зависимост от макроикономическия климат и най-вече инфлацията.

В България, ОЛП се определя пряко от Българската Народна Банка (БНБ), но тъй като България е във валутен съвет, на практика БНБ пряко следва ОЛП, определено от Европейската Централна Банка (ЕЦБ).

Търговските банки са силно зависими от ОЛП, но те сами определят допълнителните лихвени проценти при кредитите, които отпускат, както и при депозитите, които изплащат на клиентите си.

Проста и сложна лихва

Съществуват два основни вида лихва, проста и сложна лихва. Далеч по-разпространена в съвременната финансова система е сложната лихва и е почти сигурно, че ако изтеглите кредит, лихвата, която ще трябва да платите е сложна лихва.

Проста лихва

Проста лихва, или също позната като номинална лихва, представлява процент от общата сума, която се заема, или депозира. Нарича се „проста“, тъй като винаги се начислява само върху първоначално заетата, или депозирана сума.

Проста лихва = първоначална сума (главница) * лихвен процент * години

Например, ако вземете заем от 1000 лв за 5 години при 10% проста лихва, то вие ще дължите 1000 лв главница + 100 лв лихва всяка година (1000*10%), или общо 1500лв след 5 години. Това е проста лихва.

Сложна лихва

Сложна лихва (често наричана „лихва върху лихвата“) представлява процент от първоначално заетата, или депозирана сума (главницата), плюс начислената лихва върху нея, към настоящия момент.

Сложна лихва = (първоначална сума + начислена до момента лихва) * годишен лихвен процент

Ако отново вземем за пример заем от 1000 лв за 5 години, при 10% годишна сложна лихва, то вие ще платите 1000*10% = 100 лв лихва през първата година, също като при простата лихва.

Вместо обаче отново да дължите 100 лв лихва през втората (и всяка следваща година), то вие ще трябва да платите (1000+100)*10% = 110 лв лихва през втората година, (1000+100+110)*10% = 121 лв лихва през третата година и т.н, или общо накрая на 5-годишния период, ще платите внушителните 610,51 лв лихва. Това е сложна лихва.

Повечето банки и финансови институции начисляват сложна лихва, за това имайте предвид, че кредит при 10% лихва, далеч не означава, че ще дължите 10% повече, отколкото сте заели.

Какво е фиксирана и променлива лихва?

Когато взимате кредит, или заем, често ще видите лихвите изразени като Годишна процентна ставка (Annual Percentage Rate, или съкратено – APR). Когато спестявате, обикновено доходността ще Ви бъде представена като Годишна процентна ставка (Annual Percentage Yield, или APY).

Лихвените проценти по заемите, или депозитите могат да бъдат фиксирани за целия срок на договора, или променливи.

При променлива лихва, обикновено лихвеният процент представлява основният лихвен процент (ОЛП) + фиксирана надбавка. Например, ако надбавката е 2%, а ОЛП при теглене на кредита е 2.5%, то вие общо ще дължите 4,5% сложна лихва годишно. Ако ОЛП нарастне до 3% през следващата година, то и лихвата Ви ще се повиши на 5%.

Не забравяйте винаги внимателно да прочетете договора си за заем, или депозит, за да сте напълно сигурни точно каква лихва ще дължите, или получите и дали тя е фиксирана, или променлива.

Годишен процент на разходите (ГПР) и защо се различава от лихвения процент?

Когато теглите кредит, по закон финансовата институция е длъжна да Ви информира за годишния лихвен процент (ГЛП), както и годишния процент на разходите (ГПР).

ГЛП представлява годишната лихва, която ще дължите.

ГПР включва ГЛП + всички останали такси и комисионни по кредита (например такса за одобрение, такса поръчителство и т.н.), изразени като годишен процент от първоначално заетата сума. На кратко, ГПР е общото годишно оскъпяване, което ще дължите при заемане на средства.

Основни въпроси

Какво е лихва?

Лихва е процентн върху първоначалната сума, при заемане на средства, или предоставяне на средства назаем.

Какво е проста лихва?

Простата лихва се начислява като процент от първоначално заетата, или депозираната сума.

Какво е сложна лихва?

Сложна лихва, или често позната като лихва върху лихвата, представлява процент от първоначално заетата, или депозирана сума + всички начислени към настояшия момент лихви.

Какво е ГЛП и ГПР?

ГЛП е годишен лихвен процент, или с други думи годишната лихва, която ще дължите по даден кредит, като процент от главницата.

ГПР представлява общото годишно оскъпяване, което ще дължите, като процент от главницата и включва ГЛП и всички останали такси и комисионни.

Готови ли сте да започнете да спестявате?

Регистрирайте се за по-малко от 5 минути!

Предишна публикация
Какво е KYC (Опознай Своя Клиент)?